Amazing Teknoloji ve Pazarlama A.Ş.

Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni (Aydınlatma Metni), veri sorumlusu sıfatıyla Amazing Teknoloji Ve

Pazarlama Anonim Şirketi (Şirket veya Amazing) olarak kişisel verilerinize verdiğimiz önem

doğrultusunda; müşterilerimizin, kullanıcılarımızın, web sitesi ve mobil uygulama

ziyaretçilerimizin, iş ortaklarımızın, çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin kişisel verilerinin 6698

sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu`na (KVKK veya Kanun) ve ilgili mevzuata uygun

bir biçimde toplanmasına, işlenmesine, aktarılmasına, korunmasına ve bilgi güvenliğinin

sağlanmasına ilişkin ilgili kişileri bilgilendirmek amacı ile hazırlanmıştır.

Şirket`imizin Aydınlatma Metni`ne ilişkin değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu Aydınlatma Metni

[.] tarihli olup, işbu Aydınlatma Metni`nin Şirket`imizce kısmen veya tamamen yenilenmesi halinde

yürürlük tarihi güncellenecek ve internet sitemiz olan www.gotradego.com adresi başta olmak

üzere ilgili kanallar vasıtasıyla ilgili kişilerin erişimine sunulacaktır.


1. Veri Sorumlusu

Aydın Ticaret Sicili Müdürlüğü`ne 11225 sicil numarası ile kayıtlı, ticari merkezi Zeybek Mahallesi

Zeybek 3 Cad. Külleci Apt. Sit. A Apt. No: 2/2 Efeler/Aydın adresinde bulunan Şirket`imiz,

KVKK`nın 10. maddesi çerçevesinde Veri Sorumlusu olarak nitelendirilmektedir.


2. Kişisel Verilerin Toplanması

Şirket veri sorumlusu olarak, kişisel verileri, KVKK`da öngörülen temel ilkelere uygun olarak,

Şirket ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle ve bunlarla sınırlı olmamakla

birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirket`imizin, internet sitesi, mobil

uygulamalar ve sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplayabilecektir.

Toplanan kişisel veriler; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel,

belirli, açık ve meşru amaçlar için ve işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak ve ilgili

mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine

uygun olarak işlenir.


3. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşlenme Amaçları

Şirket veri sorumlusu olarak; faaliyetleri doğrultusunda; müşterilerinin/kullanıcılarının ihtiyaçları

doğrultusunda talep ettikleri ürün ve hizmetlerin sunulması, ticari işlerin planlanması ve icrası,

müşterilerinin/kullanıcılarının faydalandığı hizmetlere ilişkin kayıtların tutulması, iletişim

faaliyetlerinin yürütülmesi, Şirket olarak hizmetlerimizin sunulması yoluyla ticari faaliyetlerimizin

gerçekleştirilmesi, bunun için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş

süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, yürürlükteki mevzuat uyarınca

fatura düzenlenmesi, ilgili mevzuat uyarınca ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen

bilgilerin paylaşılması, ilgili mevzuat gereği saklanması gereken müşteri/kullanıcı verilerine ilişkin

bilgilerin muhafaza edilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış sonrası destek

hizmetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetim

süreçlerinin yönetilmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, reklam /

kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama ve analiz çalışmalarının yürütülmesi,

sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, ürün ve

hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, iş ortakları, tedarikçiler ve hizmet sağlayıcıları ile

olan ilişkilerin yönetilmesi, çalışan adayları ile ilgili süreçlerin yürütülmesi ve iş sözleşmelerinin

kurulması, Şirket çalışanları için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması, müşteri memnuniyeti, talep ve şikayetlerinin

takibi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda kurumsal

sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi, kurumsal yönetim faaliyetlerinin

planlanması, iç kontrol süreçlerinin yürütülmesi, hukuki iş ve işlemlerin yürütülmesi ve takibi,

şirketler hukukundan doğan süreçlerin gerçekleştirilmesi, çalışan memnuniyetinin ve bağlılığı

süreçlerinin planlanması, çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin planlanması, çalışanların bilgiye

erişim yetkilerinin planlanması, çalışanların iş faaliyetlerinin takibi, bilgi güvenliği süreçlerinin

planlanması, denetimi, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi ve bilgi

teknolojileri (IT) hizmetlerinin sağlanması, web sitesi ve/veya mobil uygulamaya ilişkin ziyaretçi

kayıtlarının oluşturulması ve takibi, Şirket yerleşkesi ve tesislerinin güvenliğinin sağlanması, şirket

demirbaşlarının ve kaynaklarının güvenliğinin temini, yetkili kurum ve kuruluşlara ilgili

mevzuattan doğan yükümlülüklere istinaden bilgi verilmesi ve ilgili kişilerin taleplerinin

karşılanabilmesi amacıyla ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Kanun`a uygun olarak bilumum araç

ve kanallar aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda veri sahibinin onayı ve açık rızası

dahilinde kişisel verileri kısmen veya tamamen elde edebilir, kaydedilebilir, saklayabilir,

güncelleyebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, üçüncü kişilere aktarabilir veya işleyebilir.


4. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

4.1. Yurtiçi Aktarımlar

Şirket, yukarıda belirtilen veri işleme amaçlarını gerçekleştirmek üzere, 3. maddede belirtilen

amaçlar ile sınırlı olarak, söz konusu kişisel verileri KVKK`nın 8. maddesine uygun olarak güvenlik

ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla, yurt içinde bulunan; Şirket`in

dolaylı/doğrudan iştirakleri ya da bağlı ortaklıkları, grup şirketleri iş ortakları, faaliyetleri gereği

anlaşmalı olduğu ve hizmet sunduğu müşteriler, Şirket tarafından hizmet/destek/danışmanlık alınan

ya da iş birliği yapılan şirketler ve diğer 3. kişi ya da kuruluşlar, Şirket`in danışmanları, hissedarları

ya da çözüm ortakları, tedarikçiler veya yükleniciler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk

gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ve bunlarla sınırlı olmamak

üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.


4.2. Yurtdışı Aktarımlar

Şirket, yukarıda belirtilen veri işleme amaçlarını gerçekleştirmek üzere, 3. maddede belirtilen

amaçlar ile sınırlı olarak, söz konusu kişisel verileri, veri sahibinin açık rızasını alarak, KVKK`nın

9. maddesine uygun olarak; Şirket iştiraklerine ve iş birliği içinde bulunduğu hizmet servis

sağlayıcılarına ve ilgili üçüncü kişilere aktarılabilir.

Şirket, kişisel verileri yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemlerini almak

kaydıyla, Türkiye içinde veya yurtdışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda

işleyip saklayabilir. Şirket, söz konusu sunucuların bulunduğu ülkelerde kişisel verilerin korunması

konusunda gelişmiş kanunlar bulunduğunu, üçüncü kişilerinde teknik ve idari tedbirlerini aldıklarını

garanti etmektedir.


5. Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları

Kişisel veri sahipleri, KVKK`nın 11. maddesi uyarınca aşağıda yer alan haklara sahiptir:

a) Şirket`in kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri

işlediğini öğrenme,

b) İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma,

c) Şirket`in yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanun`a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin,

kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin

kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

h) Kişisel verilerinin birer kopyasını alma

i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple veri sahibinin zarara uğraması

halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklara ilişkin yazılı taleplerini işbu Kişisel Verilerin

İşlenmesi ve Korunması hakkında Aydınlatma Metni`nin Ek`inde yer almakta olan Veri Sahibi

Başvuru Formu`nu doldurarak Zeybek Mahallesi Zeybek 3 Cad. Külleci Apt. Sit. A Apt. No: 2/2

Efeler/Aydın adresine ıslak imzalı olacak şekilde noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya

[.] kayıtlı elektronik posta adresine güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak iletebilirler.

Kişisel veri sahiplerinin sahip oldukları ve yukarıda belirtilen haklarını kullanmak için yapacağı ve

kullanmayı talep ettikleri hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep edilen hususun açık ve

anlaşılır olması, talep edilen konunun kişisel veri sahibinin şahsı ile ilgili olması veya başkası adına

hareket ediliyor ise bu konuda özel olarak yetkilendirilmiş olunması ve bu yetkinin

belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği tevsik edici

belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Şirket`imize iletilen usulüne uygun talepler en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz

konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi haricinde, Şirket`imiz

tarafından başvuru sahibinden Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret istenebilecektir.

Şirket`in Kanun`da olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından

belirlenecek yöntemler nedeni ile iş bu aydınlatma metninde değişiklik yapma hakkı saklıdır.


6. Veri Sorumlusu İletişim Bilgileri

Veri Sorumlusu : Amazing Teknoloji Ve Pazarlama Anonim Şirketi

MERSİS No : 0325048661100017

Vergi No : 3250486611

İletişim Linki : https://www.gotradego.com/

Adres :Zeybek Mahallesi Zeybek 3 Cad. Külleci Apt. Sit. A Apt. No: 2/2

Efeler/Aydın

Telefon : 0532 686 6222

E-Mail : info@gotradego.com

Amazing Teknoloji ve Pazarlama Anonim Şirketi

EK: Veri Sahibi Başvuru Formu

Become a Provincial Representative Become a Solution Partner


Copyright belongs to Amazing Technology and Marketing Co.
Copyright @2021 GoTradeGo

Whatsapp